از طریق این قسمت می توانید مبالغ و فیش های واریزی خودتان به حساب گروه نرم افزاری اورانوس را برای ما ارسال نمایید:
 
شماره حساب جهت واریز مبلغ
 
نام و نام خانوادگی: *
  تلفن تماس: *
 ایمیل: *
نوع واریز: *
شماره فاکتور فروش آنلاین: *
 بابت: * 
مبلغ واریز شده (ریال): *   مبلغ به ریال است
تاریخ واریز: *
شماره فیش / شماره پیگیری: *
شماره کارت واریز کننده:
واریز شده به : *
شماره کارت یا حساب:
  متن درخواست شما:*
 
  
انتخاب فایل ضمیمه: